:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

 


ÇáÚæÏÉ   ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ > ÇáÊÚáíãÜÜÜÇÊ

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
ÞÇÆãÉ ÃßæÇÏ ÇáãäÊÏì ÇáãÊÇÍÉ BB Code
[b], [i], [u] äÕ ÚÑíÖ / ãÇÆá / äÕ ÊÍÊå ÎØ
[color] Çááæä
[size] ÇáÍÌã
[font] ÇáÎØ
[highlight] áæä ÈÇÑÒ
[left], [right], [center] ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ / ÈÇÊÌÇå Çáíãíä / ÊæÓíØ
[indent] ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ
[email] ÑÇÈØ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí
[url] ÑæÇÈØ ÚäÇæíä ÇáãæÇÞÚ (URL)
[thread] ÑÇÈØ ÇáãæÖæÚ
[post] ÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ
[list] ÇáÞæÇÆã ÇáÅÚÊíÇÏíÉ / ÇáÞæÇÆã ÇáãÊÞÏãÉ
[img] ÇáÕæÑ
[code] ßæÏ
[php] ßæÏ PHP
[html] ßæÏ ÈáÛÉ HTML
[quote] ÇÞÊÈÇÓ
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] ÇáãÑÝÞÇÊ
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

äÕ ÚÑíÖ / ãÇÆá / äÕ ÊÍÊå ÎØ
íãßäß ÌÚá ÇáÎØ ÚÑíÖ ¡ ãÇÆáÇð Ãæ ÃÓÝáå ÎØ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [b]ÇáÞíãÉ[/b]
[i]ÇáÞíãÉ[/i]
[u]ÇáÞíãÉ[/u]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [b]åÐÇ ÇáäÕ ÚÑíÖ[/b]
[i]åÐÇ ÇáäÕ ãÇÆá[/i]
[u]åÐÇ ÇáäÕ ÊÍÊå ÎØ[/u]
äÇÊÌ ÇáãËÇá åÐÇ ÇáäÕ ÚÑíÖ
åÐÇ ÇáäÕ ãÇÆá
åÐÇ ÇáäÕ ÊÍÊå ÎØ

Çááæä
íãßäß ÊÛííÑ áæä ÌãáÉ ãÚíäå ÈÃáæÇä ãÎÊáÝÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [color=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/color]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [color=blue]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇááæä ÇáÃÒÑÞ[/color]
äÇÊÌ ÇáãËÇá åÐÇ ÇáäÕ ÈÇááæä ÇáÃÒÑÞ

ÇáÍÌã
åÐÇ ÇáÑãÒ íÓãÍ áß ÈÊÍÏíÏ ÍÌã ÇáÎØ Ýí ÇáäÕ ÇáãÍÏÏ .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [size=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/size]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [size=+2]åÐÇ ÇáÎØ ÃßÈÑ ÈãÑÊíä Úä ÇáÎØ ÇáÚÇÏí[/size]
äÇÊÌ ÇáãËÇá åÐÇ ÇáÎØ ÃßÈÑ ÈãÑÊíä Úä ÇáÎØ ÇáÚÇÏí

ÇáÎØ
íãßäß ÊÛííÑ äæÚ ÇáÎØ Ýí ÇáãÔÇÑßÇÊ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [font=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/font]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [font=courier]åÐÇ ÇáäÕ ÈäæÚíÉ ÎØ courier[/font]
äÇÊÌ ÇáãËÇá åÐÇ ÇáäÕ ÈäæÚíÉ ÎØ courier

áæä ÈÇÑÒ
íãßäß ÅÈÑÇÒ áæä ãÔÇÑßÇÊß ÈÔßá æÇÖÍ æãáÍæÙ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [highlight]ÇáÞíãÉ[/highlight]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [highlight]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÑÒ Çááæä[/highlight]
äÇÊÌ ÇáãËÇá åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÑÒ Çááæä

ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ / ÈÇÊÌÇå Çáíãíä / ÊæÓíØ
íãßäß ÊÛííÑ ãÓÇÑ Ãí ÌãáÉ Ýí ãÔÇÑßÇÊß æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [left]ÇáÞíãÉ[/left]
[center]ÇáÞíãÉ[/center]
[right]ÇáÞíãÉ[/right]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [left]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ[/left]
[center]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇáæÓØ[/center]
[right]åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå Çáíãíä[/right]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå ÇáíÓÇÑ
åÐÇ ÇáäÕ ÈÇáæÓØ
åÐÇ ÇáäÕ ÈÇÊÌÇå Çáíãíä

ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ
íãßäß ãÍÇÐÇÉ ÇØÑÇÝ ãÔÇÑßÇÊß æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [indent]ÇáÞíãÉ[/indent]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [indent]åÐÇ ÇáäÕ ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ[/indent]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
åÐÇ ÇáäÕ ãÊÓÇæí ÇáÃØÑÇÝ

ÑÇÈØ ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí
íãßäß ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä ÈÑíÏß ÇáÅáßÊÑæäí æíãßäß ÃíÖ ÇÖÇÝÉ ÊÓãíÉ áÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÃßæÇÏ æÑãæÒ ßÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [email]ÇáÞíãÉ[/email]
[email=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/email]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]ÇÖÛØ åäÇ áãÑÇÓáÊí ÈÑíÏíÇð[/email]
äÇÊÌ ÇáãËÇá j.doe@example.com
ÇÖÛØ åäÇ áãÑÇÓáÊí ÈÑíÏíÇð

ÑæÇÈØ ÚäÇæíä ÇáãæÇÞÚ (URL)
íãßäß æÖÚ ÑÇÈØ áãæÞÚ ÎÇÑÌí Ãæ ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä áåÐÇ ÇáÑÇÈØ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÑãÒ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [url]ÇáÞíãÉ[/url]
[url=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/url]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [url]http://www.alfadela.net[/url]
[url=http://www.alfadela.net]ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ[/url]
äÇÊÌ ÇáãËÇá http://www.alfadela.net
ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ

ÑÇÈØ ÇáãæÖæÚ
íãßäß ÇÖÇÝÉ ÑÞã ÇáãæÖæÚ áÊÍÏíÏ åæíÉ ÇáãæÖæÚ ¡ ßãÇ íãßäß íÍÊæí åÐÇ ÇáÎíÇÑ ááÓãÇÍ ÈÊÓãíÉ ÇáãæÖæÚ .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [thread]ÑÞã ÇáãæÖæÚ[/thread]
[thread=ÑÞã ÇáãæÖæÚ]ÇáÞíãÉ[/thread]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [thread]42918[/thread]
[thread=42918]ÅÖÛØ åäÇ[/thread]
ãáÇÍÙÉ : ÑÞã ÇáãæÖæÚ / ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ ãÌÑÏ ãËÇá ááÊæÖíÍ ÝÞØ æÞÏ áÇ íÑÊÈØ ÇáãËÇá ÇáäÇÊÌ ÈãæÖæÚ ÕÍíÍ
äÇÊÌ ÇáãËÇá http://www.alfadela.net/showthread.php?t=42918
ÅÖÛØ åäÇ

ÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ
íãßäß ÅÖÇÝÉ ÑÞã áãÔÇÑßÉ ãÚíäÉ Ãæ ÇÖÇÝÉ ÚäæÇä áÑÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [post]ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ[/post]
[post=ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ]ÇáÞíãÉ[/post]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [post]269302[/post]
[post=269302]ÅÖÛØ åäÇ[/post]
ãáÇÍÙÉ : ÑÞã ÇáãæÖæÚ / ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ ãÌÑÏ ãËÇá ááÊæÖíÍ ÝÞØ æÞÏ áÇ íÑÊÈØ ÇáãËÇá ÇáäÇÊÌ ÈãæÖæÚ ÕÍíÍ
äÇÊÌ ÇáãËÇá http://www.alfadela.net/showthread.php?p=269302#post269302
ÅÖÛØ åäÇ

ÇáÞæÇÆã ÇáÅÚÊíÇÏíÉ
íãßäß ÅäÔÇÁ ÞÇÆãÉ ãä ÇáäÞÇØ Ãæ ÇáÃÑÞÇã æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [list]ÇáÞíãÉ[/list]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [list]
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
[/list]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
  • ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  • ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ

ÇáÞæÇÆã ÇáãÊÞÏãÉ
íãßäß ÅäÔÇÁ ÞæÇÆã ãÊØæÑÉ ÈæÇÓØÉ ÊÍÏíÏ ÇáÎíÇÑÇÊ ¡ ÇÏÎá ÇáÞíãÉ 1 Ýí ÇáÎíÇÑ ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ãÑÞãÉ ) Ãæ A ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÇÈÌÏíÉ ßÈíÑÉ ÇáÃÍÑÝ ) Ãæ a ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÃÈÌÏíÉ ÕÛíÑÉ ÇáÃÍÑÝ ) Ãæ i ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÈÇáÃÑÞÇã ÇáÑæãÇäíÉ ÇáÕÛíÑÉ ) Ãæ I ( áÅÙåÇÑ ÞÇÆãÉ ÈÇáÇÑÞÇã ÇáÑæãÇäíÉ ÇáßÈíÑÉ ) .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [list=ÇáÎíÇÑ]ÇáÞíãÉ[/list]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [list=1]
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
[/list]

[list=a]
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
[*]ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
[/list]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
  1. ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  2. ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ
  1. ÇáÞÇÆãÉ ÇáÃæáì
  2. ÇáÞÇÆãÉ ÇáËÇäíÉ

ÇáÕæÑ
íãßäß ÇÖÇÝÉ ÕæÑÉ ãÚ ÇáÊÚáíÞ ÚáíåÇ Ãæ ÇÍÇØÉ ÇáÕæÑÉ ÈÑÇÈØ ãæÞÚ íÊã ÊæÌíåß ááãæÞÚ ÚäÏ ÇáÖÛØ Úáì ÇáÕæÑÉ ÇáãÍÇØÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [img]ÇáÞíãÉ[/img]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [img]http://www.alfadela.net/images/fad/statusicon/forum_new.gif[/img] (ÈÏæä ÑÇÈØ)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.alfadela.net/images/fad/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (íÍÊæí Úáì ÑÇÈØ)
äÇÊÌ ÇáãËÇá (ÈÏæä ÑÇÈØ)

(íÍÊæí Úáì ÑÇÈØ)

ßæÏ
íãßäß æÖÚ ãÍÊæíÇÊ ÓßÑÈÊ ãÚíä ãä åÐå ÇáÃäæÇÚ ( cgi , c++ , PHP ) æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí áßí ÊÈíä Ãäå ßæÏ ÓßÑÈÊ .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [code]ÇáÞíãÉ[/code]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
ßæÏ:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

ßæÏ PHP
íãßäß æÖÚ ãÍÊæíÇÊ ÇáÃßæÇÏ ÇáÊí ÊäÊãí áäæÚ ( PHP ) æÐáß ÈæÇÓØÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí áßí ÊÈíä Ãäå ßæÏ PHP .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [php]ÇáÞíãÉ[/php]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
ßæÏ PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


ßæÏ ÈáÛÉ HTML
íãßäß ÅÈÑÇÒ ÃßæÇÏ áÔÝÑÉ ÃßæÇÏ HTML áÊÙåÑ Ïæä Ãí ÊÃËíÑ Ãæ ÊÚÏíá Ýí ÇáãÔÇÑßÇÊ æÐáß ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [html]ÇáÞíãÉ[/html]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
ßæÏ ÈáÛÉ HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

ÇÞÊÈÇÓ
íãßäß ÇáÅÞÊÈÇÓ ãä ÌãáÉ Ãæ ãÔÇÑßÉ ÓÇÈÞÉ æÐáß ÈæÇÓØÉ äÓÎ Êáß ÇáÌãáÉ Ëã ÅáÕÞåÇ Èíä åÐíä ÇáßæÏíä ßãÇ Ýí ÇáÔßá ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [quote]ÇÞÊÈÇÓ[/quote]
[quote=ÇÓã ÇáÚÖæ]ÇáÞíãÉ[/quote]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;88045]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
äÇÊÌ ÇáãËÇá
ÇÞÊÈÇÓ:
Lorem ipsum dolor sit amet
ÇÞÊÈÇÓ:
ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
ÇÞÊÈÇÓ:
ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ John Doe ãÔÇåÏÉ ÇáãÔÇÑßÉ
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
íãßäß ÇÖÇÝÉ ÃßæÇÏ ÇáãäÊÏì Ýí ãÔÇÑßÇÊß ãÚ ÇãßÇäíÉ ÚÏã ÙåæÑåÇ Ãí Êßæä åÐå ÇáÃßæÇÏ ãÚØáÉ Úä ÇáÚãá æÐáß ÈÅÓÊÎÏÇã ÇáßæÏ ÇáÊÇáí .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [noparse][b]ÇáÞíãÉ[/b][/noparse]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
äÇÊÌ ÇáãËÇá [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

ÇáãÑÝÞÇÊ
íãßäß ÚÑÖ ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÝÞÉ Ýí ÇáãÔÇÑßÉ ÈÔßá ãÑÆí ÈÏá ãä ÚÑÖåÇ Ýí ÇáÃÓÝá ¡ ßãÇ ÊÓãÍ áß ÈÚÑÖ ÇáãÑÝÞÇÊ ÇáãäÊãíÉ ááãÔÇÑßÉ ÇáÍÇáíÉ ÝÞØ .
ÇáÇÓÊÎÏÇã [attach]ÑÞã ÇáãáÝ ÇáãÑÝÞ[/attach]
ãËÇá ááÇÓÊÎÏÇã [attach]12345[/attach]
äÇÊÌ ÇáãËÇá


ÇáÃæÞÇÊ ÇáÅÝÊÑÇÖíÉ ááãäÊÏì ÍÓÈ ÊæÞíÊ ãßÉ ÇáãßÑãÉ - ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä: 11:28 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ .. ÏÚæÉ áÅÍíÇÁ ÇáÞíã ÇáÝÇÖáÉ