:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:: ÃÚáä åäÇ :+:

:+: ÃÚáä åäÇ :+:

 


ÇáÚæÏÉ   ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ

ÇáãÑÇÞÈíä
  ÇÓã ÇáÚÖæ ÇáãäÊÏíÇÊ
ÃÎÊßã ÚÇÆÔ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÃÎÊßã ÚÇÆÔ
ÃÑæì ÇáÝÖíáÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÃÑæì ÇáÝÖíáÉ
Ãã ÇáÞÇÓã ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Ãã ÇáÞÇÓã
ÇáÇãá Ýí Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÇãá Ýí Çááå
ÇáÓÇÚíÉ ááÎíÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÓÇÚíÉ ááÎíÑ
ÇáÝÊì Çáßåæá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÝÊì Çáßåæá
ÇáÝÑÞÏÇä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÝÑÞÏÇä
ÈäÊ ÇáÚíæä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÈäÊ ÇáÚíæä
ÍæÑíÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÍæÑíÉ
ÑÇÌì Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑÇÌì Çááå
ÑÈí ÇÓßäí ÇáÝÑÏæÓ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑÈí ÇÓßäí ÇáÝÑÏæÓ
ÚÇÈÑÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÚÇÈÑÉ
Úáì ÎØì ÇáÍÈíÈ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Úáì ÎØì ÇáÍÈíÈ
ÝÌÑ ÌÏíÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÌÑ ÌÏíÏ
ãÏíäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÏíäÉ
äÓíã ÇáÌäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð äÓíã ÇáÌäÉ
åÇÏíÇ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð åÇÏíÇ
åãÊí áÃãÊí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð åãÊí áÃãÊí
æáÏ ÌÏÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð æáÏ ÌÏÉ
íãäì ÃãÉ Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð íãäì ÃãÉ Çááå

05 ãÔÑÝ ÚÇã
  ÇÓã ÇáÚÖæ
ÇáÇÏÇÑÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÇÏÇÑÉ
ÇáÇãá Ýí Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÇãá Ýí Çááå
ÇáÕåÈÇÁ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÕåÈÇÁ
ÇáÝÊì Çáßåæá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÝÊì Çáßåæá
ÇáåÇÏÝ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáåÇÏÝ
ÌæåÜÜÑÉ ÇáÖíÜÜÇÁ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÌæåÜÜÑÉ ÇáÖíÜÜÇÁ
ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ
ÝÇÖá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÇÖá
ÝÌÑ ÃãÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÌÑ ÃãÉ

07 ÇáãÑÇÞÈæä
  ÇÓã ÇáÚÖæ
Ãã ÇáÞÇÓã ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Ãã ÇáÞÇÓã
ÇáØåÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáØåÑ
ÇáÝÑÞÏÇä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÝÑÞÏÇä
ÈÞÇíÇ ÇáãÌÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÈÞÇíÇ ÇáãÌÏ
ÑæÇÆÚ ÇáÃÓÍÇÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑæÇÆÚ ÇáÃÓÍÇÑ
ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ
ÝÌÑ ÇáÚÑæÈÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÌÑ ÇáÚÑæÈÉ
ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÅáå ÝäÏíÓ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÅáå ÝäÏíÓ

ØÇáÈÇÊ ÏæÑÉ " ÇáÞÑÂä íÕäÚß "
  ÇÓã ÇáÚÖæ
ÂíÉ ãÍãÏ ÓÚÏí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÂíÉ ãÍãÏ ÓÚÏí
ÃãíÑÉ ÈÃÎáÇÞí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÃãíÑÉ ÈÃÎáÇÞí
ÇÓÑÇÁ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇÓÑÇÁ
ÈÓÊÇä ÇáÝÖíáÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÈÓÊÇä ÇáÝÖíáÉ
ÎáæÏ ãÍãÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÎáæÏ ãÍãÏ
ÑäÇ ÌãÇá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑäÇ ÌãÇá
ÓÇÑÉ ÝÊÍí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÓÇÑÉ ÝÊÍí
ÓÇÑÉ ãÍãÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÓÇÑÉ ãÍãÏ
ÓÇÑå ÇÓãÇÚíá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÓÇÑå ÇÓãÇÚíá
ÔíãÇÁ ÑãÖÇä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÔíãÇÁ ÑãÖÇä
ÔíãÇÁ ãæÓì ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÔíãÇÁ ãæÓì
ØÈíÈÉ ãÓáãÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ØÈíÈÉ ãÓáãÉ
ÚÝÇÝ ÍÓä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÚÝÇÝ ÍÓä
Úáì ÇáåÏì äÓíÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Úáì ÇáåÏì äÓíÑ
ãÄãäå Þæíå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÄãäå Þæíå
ãÊÈÚÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÊÈÚÉ
ãÑæå ÚÇÏá ÝÑÌ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÑæå ÚÇÏá ÝÑÌ
ãÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÐÉþ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÐÉþ
äæÑ ÇáÞÑÂä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð äæÑ ÇáÞÑÂä
åÏíá ãÍãÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð åÏíá ãÍãÏ
íãäì ÃãÉ Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð íãäì ÃãÉ Çááå

ÝÑíÞ ÇáÔíÎ ÇáÏåãÔí
  ÇÓã ÇáÚÖæ
ÃÈæ ÓáíãÇä Óáíã ÇáÌÒÇÆÑí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÃÈæ ÓáíãÇä Óáíã ÇáÌÒÇÆÑí
ÃÑæì ÇáÝÖíáÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÃÑæì ÇáÝÖíáÉ
Ãã ÚÇÆÔÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Ãã ÚÇÆÔÉ
ÇáÎØÇÈ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÎØÇÈ
ÇáÒåÑÇÁ ÃÍãÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÒåÑÇÁ ÃÍãÏ
ÇáØåÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáØåÑ
ÇáãÓáã ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáãÓáã
ÇáãÕÑì ÇáÑÔíÏì ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáãÕÑì ÇáÑÔíÏì
ÎÇÏã ÇáÇÓáÇã ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÎÇÏã ÇáÇÓáÇã
ÏÇáíÇ ÇáÓíÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÏÇáíÇ ÇáÓíÏ
ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ
ÓáÓÈíá ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÓáÓÈíá
ÚÇÈÑÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÚÇÈÑÉ
ÛÇáÈ Èä ãÍãÏ ÇáãÒÑæÚ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÛÇáÈ Èä ãÍãÏ ÇáãÒÑæÚ
ÝÇÚá ÎíÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÇÚá ÎíÑ
ÝåÏ ÇáÛÑÈí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝåÏ ÇáÛÑÈí
ßáãÉ ØíÈÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ßáãÉ ØíÈÉ
ãÍÈ ÇáÔíÎíä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÍÈ ÇáÔíÎíä
ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÅáå ÝäÏíÓ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÅáå ÝäÏíÓ
ãÍãÏÇáÏåãÔí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÍãÏÇáÏåãÔí
åãÊí áÃãÊí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð åãÊí áÃãÊí

ãÍãæÚÉ ãÔÑÝí ÇáäÔÑ æÇáÊÚÞíÈ
  ÇÓã ÇáÚÖæ
Ãã ÇáÞÇÓã ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Ãã ÇáÞÇÓã
ÇáÝÑÞÏÇä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÇáÝÑÞÏÇä
ÈÞÇíÇ ÇáãÌÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÈÞÇíÇ ÇáãÌÏ
ÑÇÌì Çááå ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑÇÌì Çááå
ÑÈí ÇÓßäí ÇáÝÑÏæÓ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑÈí ÇÓßäí ÇáÝÑÏæÓ
ÑæÇÆÚ ÇáÃÓÍÇÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑæÇÆÚ ÇáÃÓÍÇÑ
ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÑíÍÇäÉ ÇáÌäÉ
ØÇáÈÉ ÇáÌäÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ØÇáÈÉ ÇáÌäÉ
Úáì ÎØì ÇáÍÈíÈ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð Úáì ÎØì ÇáÍÈíÈ
ÝÌÑ ÇáÚÑæÈÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ÝÌÑ ÇáÚÑæÈÉ
ãÕØÝì ÔÇßÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð ãÕØÝì ÔÇßÑ
æáÏ ÌÏÉ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð æáÏ ÌÏÉ

 
ÇáÇäÊÞÇá ÇáÓÑíÚ Åáì

ÇáÃæÞÇÊ ÇáÅÝÊÑÇÖíÉ ááãäÊÏì ÍÓÈ ÊæÞíÊ ãßÉ ÇáãßÑãÉ - ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä: 09:17 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
ÍãáÉ ÇáÝÖíáÉ .. ÏÚæÉ áÅÍíÇÁ ÇáÞíã ÇáÝÇÖáÉ